"การประเมินความยั่งยืนของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" | WWF

"การประเมินความยั่งยืนของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์"

Posted on
18 September 2017


“การประเมินความยั่งยืนของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ชี้ถึงปัญหาความยั่งยืนของระบบอาหารไทย

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  งานสัมมนาเสนอผลการศึกษา “การประยุกต์ตัวชี้วัดความยั่งยืนที่สอดคล้องกับหลักการสากลของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์” ที่จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งได้ประเมินผลความยั่งยืนใน 4 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการของห่วงโซ่การผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ศึกษา 3  จังหวัด พบความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไข

คณะผู้วิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกอบด้วยนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ได้ประยุกต์นำกรอบการประเมินความยั่งยืน Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems (SAFA) พัฒนาโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) ในการประเมินความยั่งยืนของห่วงโซ่การผลิตข้าวโพดอาหารสัตว์ของประเทศไทย เพื่อเสนอเป็นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของไทย

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วยด้านสภาพภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ วัสดุและพลังงาน และสวัสดิภาพสัตว์ จากการประเมินการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พบประเด็นปัญหาสำคัญเช่น การขาดการตั้งเป้าหมายและแนวทางการปฏบัติที่ชัดเจน เช่นในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงขาดสมดุลที่มีการปล่อยแต่ไม่มีการดูกกลับ ขาดเป้าหมายในการลดการใช้น้ำ การลดใช้ปุ๋ยที่สามารถปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำได้ ทั้งนี้ เป็นที่สังเกตว่ากลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม GAP จะมีแนวโน้มการได้คะแนนที่ดีกว่ากลุ่ม NON-GAP  สำหรับในส่วนของการประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการผลิตอาหารสัตว์ หรือผู้รวมรวมผลผลิตและโรงงานผลิตอาหารสัตว์นั้น พบประเด็นปัญหาใกล้เคียงกันคือยังสอบตกเรื่องการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศ การพลังงาน และการใช้น้ำ

ในงานสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาครั้งนี้ ได้มีตัวแทนภาคส่วนต่างๆ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ​รวมกว่า 50 คน เข้าร่วมงานครั้งนี้  โดยมีการสัมมนาในหัวข้อ “ทิศทางในการผลักดันห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ให้มีความยั่งยืน”  รศ.ดร. ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ประธานคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สวทช. ได้กล่าวถึงข้อมูลการวิจัยที่ชี้ให้เห็นถึงสถานะและประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขปรับปรุง รวมถึงการสังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของประเทศที่จะพัฒนาระบบอาหารของไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน คุณพจนันท์ กองมาก ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)   ได้ยืนยันถึงการทำงานร่วมกันและดำเนินการต่อไปในการพัฒนาโครงการ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ให้มีความยั่งยืน และมุ่งหวังที่จะกำหนดมาตรฐานการรับซื้อข้าวโพดที่มาจากแหล่งพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมเท่านั้น ซึ่งจะทำให้ลดผลกระทบของห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกที่ลุกล้ำในพื้นที่ป่าไม้

คุณพลาย ภิรมย์ ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF- Thailand)  ได้กล่าวถึงความเกี่ยวข้องโดยตรงกันของห่วงโซ่อุปทานโพดเลี้ยงสัตว์และประเด็นสิ่งแวดล้อม ซึ่งพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากกว่าร้อยละ 40 อยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำและใช้สารเคมีจำนวนมาก การผลิตวัตถุดิบต้นทางของห่วงโซ่ผลิตอาหารที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมนั้นย่อมส่งผลกระทบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน การบริโภคอาหารที่ผลิตอย่างไม่ยั่งยืนเหล่านี้ย่อมทำให้ผู้บริโภคมีส่วนในการสร้างผลกระทบทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และดังนั้นจึงมีความสำคัญที่ทุกภาคส่วนควรร่วมกันผลักดันการยุติการทำลายป่าและสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทานอาหาร การรวมพลังของกลุ่มผุ้บริโภคในการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนจะเป็นทางออกของวิกฤตอาหารไทย
 
Note: รายงาน “การประยุกต์ตัวชี้วัดความยั่งยืนที่สอดคล้องกับหลักการสากลของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์”  สามารถดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อ 'Download' ในหน้านี้