เดินหน้าความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ | WWF

เดินหน้าความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ

Posted on
25 October 2017


เดินหน้าความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในภาคเกษตรกรรมและป่าไม้

18 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ  งานประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Establish low carbon sustainable consumption and production in Thailand) ซึ่งองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF- Thailand) เป็นผู้ดำเนินโครงการ  ได้รับเกียรติจากดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดประชุม กล่าวถึงความสำคัญกับประเด็นขับเคลื่อนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน การนำไปปฏิบัติใช้เชิงพื้นที่ การถอดบทเรียนโมเดลการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำ และการสนับสนุนของภาครัฐต่อการดำเนินโครงการนี้

การประชุมครั้งนี้วัตถุประสงค์เปลี่ยนข้อคิดเห็น องค์ความรู้ และข้อเสนอแนะกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ ฯ และการขับเคลื่อนเป้าหมายการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืนในประเทศไทย โดยมีผู้แทนที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และองค์กรภาคประชาสังคม อาทิ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดและมูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทยเข้าร่วมประชุม

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางไปสู่การปฏิบัติที่สามารถบรรลุห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ปราศจากการบุกรุกป่า (deforestation- free food supply chain) ในบริบทของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาการผลิตอาหารเพื่อท้องถิ่น (local food)

Mr. Bill Possiel ผู้อำนวยการอนุรักษ์ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงของ WWF กล่าวถึงการดำเนินงานของหลายประเทศในโลกที่ใด้ให้ความสำคัญการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก ทั้งนี้ปัจจุบันการผลิตและการบริโภคของโลกที่เป็นแบบไม่มีความยั่งยืนนั้น ได้เป็นเหตุให้เกิดการทำลายทรัพยากร การรุกป่าไม้ การขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาด ปัญหาขยะ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอัตราสูง และเป็นการทำให้ระบบนิเวศของเราที่เปราะบางต้องถูกทำลายลง

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวยินดีต่อโครงการที่ดำเนินการโดย WWF ซึ่งมี International Climate Initiatives (IKI) โดยรัฐบาลเยอรมันสนับสนุนงบประมาณโครงการ และจะทำงานร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะขับเคลื่อนแผนเรื่องการจัดการและแผนการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ ผ่านการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน ซึ่งในโครงการนี้เป็นการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรและป่าไม้ สอดคล้องกับการดำเนินแผนยุทธศาสตร์ของภาครัฐ  

คุณพลาย ภิรมย์ ผู้จัดการโครงการ WWF-SCP ได้ร่วมนำเสนอแผนปฏิบัติงานของโครงการ แผนการร่วมมือของทุกภาคส่วน และการพัฒนาเครื่องมือที่เสริมสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี  และความเสมอภาคในสังคมเมืองและชนบท

ภาคีผู้ร่วมดำเนินโครงการฯ จากบริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (Chiang Mai Social Enterprise: CSE ) และมูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย ร่วมนำเสนอประเด็นสำคัญในการพิจารณากรอบแนวคิดการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนในประเทศไทย อาทิ การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตอาหารเพื่อท้องถิ่น การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น เป็นต้น

ดร.สรียา โด อมาเรา ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งได้ร่วมเป็นภาคีดำเนินโครงการ ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการทำวิจัย “โครงการศึกษาสถานการณ์การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย"  ซึ่งจะสังเคราะห์ข้อแนะนำเชิงนโยบายที่จะนำไปสู่การนำหลักการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำจากการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์

การดำเนินงานของโครงการนี้ จะนำไปสู่รูปแบบห่วงโซ่อุปทานอาหารที่มีความยั่งยืนในประเทศไทย จากการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน การพัฒนากรอบการประเมินความยั่งยืนของระบบห่วงโซ่อุปทานอาหาร การพัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability system) ของสินค้าเกษตรในห่วงโซ่อุปทานอาหาร และโมเดลการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ควบคู่ไปกับการทำเกษตรกรรมเชิงนิเวศ (Ecological farming) รวมถึงการรณรงค์ผู้บริโภคด้านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

การประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน จะจัดขึ้นอีกครั้งในช่วงต้นปี 2561 ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการ IKI-SCP ได้ที่ www.scp.wwf.or.th

เกี่ยวกับโครงการ
โครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (International Climate Initiatives (IKI): Establish Low Carbon Consumption and Production in Thailand (WWF-SCP)) เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติ การก่อสร้างและความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety: BMUB) ของรัฐบาลเยอรมัน  โดย WWF ประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินโครงการและทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ภาคเอกชนและผู้บริโภคใน การส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนภาครัฐในการเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรและป่าไม้ ให้มีความสอดคล้องตามกรอบการดำเนินนโยบายยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐในด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ