WWF และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมเวที | WWF

WWF และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมเวที

Posted on
01 December 2017


กรุงเทพ, 29 พฤศจิกายน 2560   องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF – Thailand) และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการศึกษา “สถานการณ์การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย” โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากต้นน้ำถึงปลายน้ำห่วงโซ่อุปทานเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นและช่วยเสนอทางออกให้กับวงจรปัญหา ผลศึกษาที่ได้จะนำไปสู่ข้อเสนอต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่ต้นน้ำ และนำไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่เพื่อเป็นโมเดลการแก้ปัญหา (area-based SCP model) ภายให้โครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน ทั้งนี้ผลศึกษาเบื้องต้นแสดงถึงปัญหาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ไม่เหมาะสมและระบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวใช้เคมีสูงที่ส่งผลต่อระบบนิเวศ  และทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทานก็ยังคงผจญอยู่ในวงจรปัญหาเดิมโดยไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น