4 องค์กร จับมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ | WWF

4 องค์กร จับมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

Posted on
22 February 2018


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF-Thailand) ร่วมกับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group) บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (Tops Supermarket) และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “สร้างอาหารยั่งยืน...ฟื้นคืนป่าน่าน” ในการขับเคลื่อนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ (Area-based Sustainable Consumption and Production) เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารและปกป้องพื้นที่ป่าต้นน้ำ ความมั่นคงด้านทรัพยากร ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่นำร่อง ได้แก่ ตําบลบัวใหญ่ อําเภอนาน้อย และ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จ.น่าน

โครงการ “สร้างอาหารยั่งยืน...ฟื้นคืนป่าน่าน” มีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนในรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อฟื้นคืนผืนป่าต้นน้ำ จ.น่าน ผ่านการทำเกษตรอินทรีย์ พร้อมกับเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือไม้ยืนต้นแทนพืชไร่เชิงเดี่ยว สร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตอาหารไปถึงผู้บริโภคผ่านการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนและระบบการตรวจสอบย้อนกลับ โดยมีบริษัท รีคัลท์ (ประเทศไทย) จำกัด (Ricult) ผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่พัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทฟารมมิ่ง เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมและแมชชีนเลิร์นนิ่ง ร่วมพัฒนาซอฟแวร์ในระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบที่มาของผักผลไม้อินทรีย์ และเชื่อมโยงไปยังการฟื้นฟูของพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ต้นน้ำ จ.น่าน อีกด้วย
 
นอกจากนี้ โครงการฯ ยังสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์และกิจกรรมการพัฒนาที่หลากหลายภายใต้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชน และอาหารท้องถิ่น (local food) อาหารปลอดภัย การจัดการทรัพยากร และการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน ซึ่งจะมีการร่วมมือและสนับสนุนจากภาคีที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายผลการแก้ปัญหาในระดับประเทศต่อไป