WWF ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) | WWF

WWF ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

Posted on
15 March 2018


เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา องค์การองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF-Thailand) ร่วมกับโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move Thailand) และทีมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) ภายใต้สำนักงานกองทุนวิจัยแห่งชาติ (สกว.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการสร้างความเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับโครงการวิจัยการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เชิงพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทีมงานวิจัยภายใต้ บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และมูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย (TOF)

โครงการขับเคลื่อนและงานวิจัยถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่ต้นน้ำ กรณีศึกษาโมเดลแก้ปัญหาโดย บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้นำวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) มาประยุกต์ใช้เพื่อถอดบทเรียนการแก้ปัญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่ต้นน้ำ จนนำไปสู่การแก้ไขเชิงนโยบายและแผนปฏิบัติการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ปราศจากการบุกรุกป่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัตการในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่จะนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ มาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

พื้นที่โครงการฯ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านสองธารและบ้านปางหินฝน ซึ่งจากที่เคยเป็นพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) บนพื้นที่ต้นน้ำที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของผืนป่าและความสูญเสียพื้นที่ป่าเป็นจำนวนมาก นำมาสู่การปรับเปลี่ยนไปทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผสมผสาน ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดยมีบริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และมูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทยเป็นผู้ผลักดันหลักให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นนี้

นอกจาก 2 หมู่บ้านที่กล่าวมาในข้างต้น โครงการฯ ยังมีความมุ่งหวังที่จะช่วยขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ต้นน้ำและแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่ไม่เหมาะสม หนี้สินเกษตรกร คุณภาพชีวิต รวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ โดยมีแผนที่จะขยายการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ไปยัง 9 หมู่บ้านใน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภายในปีนี้อีกด้วย

เป้าหมายความยั่งยืน (SDGs) หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก เป็นเป้าหมายที่ได้รับการรับรองในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) อันเป็นภารกิจที่ทุกประเทศต้องแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนร่วมกันต่อจากนี้ โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีด้วยกัน 17 เป้าหมาย เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การขจัดความหิวโหย การคุ้มครองทางสังคม ความเท่าเทียมทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปกป้องสิ่งแวดล้อม เป็นต้น