WWF ประเทศไทย ร่วม TDRI ลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาจากเกษตรเชิงเดี่ยวในพื้นที่ต้นน้ำ | WWF

WWF ประเทศไทย ร่วม TDRI ลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาจากเกษตรเชิงเดี่ยวในพื้นที่ต้นน้ำ

Posted on
29 June 2018


27-28 มิถุนายน 2561 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ WWF ประเทศไทยร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และมูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย ร่วมลงพื้นที่ศึกษาพัฒนามาตรการเพื่อนำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร รวมถึงมาตรการที่เอื้อต่อการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนในบริบทของภาคการเกษตรของไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน

ในกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองเกี่ยวกับสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตร รวมถึงร่วมกันวิเคราะห์แนวทางในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกษตรกรเผชิญ และทำความเข้าใจแรงจูงใจที่สนับสนุนให้เกษตรกรบางส่วนในพื้นที่ตัดสินใจปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกจากพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การทำเกษตรยั่งยืน โดยข้อมูลที่ได้จะนำไปสู่การวิเคราะห์พัฒนามาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอย่างยั่งยืน

สถานการณ์การขยายตัวของพื้นที่ทำเกษตรเชิงเดี่ยว เช่นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายมิติ ทั้งปัญหาสูญเสียพื้นที่ป่าไม้และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดินเสื่อมโทรมและการสูญเสียหน้าดิน สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และการปนเปื้อนของสารเคมีเกษตรในแหล่งน้ำ โดยยังผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ทั้งด้านสุขภาพจากสารเคมีเกษตร และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งยังคงอยู่ในวงจรหนี้สินและความยากจน

สาเหตุที่เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ยังคงทำการเกษตรเชิงเดี่ยวในพื้นที่ป่าคือการขาดแรงจูงใจเพียงพอ ทั้งนี้พบว่าการได้รับผลตอบแทนที่จูงใจ ปัจจัยการผลิตที่เอื้อต่อการเพาะปลูกโดยเฉพาะแหล่งน้ำ และสิทธิในพื้นทำกินจะเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นในการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกจากพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การทำเกษตรยั่งยืน

โครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติ การก่อสร้างและความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ของรัฐบาลเยอรมัน โดยมี WWF ประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินโครงการและทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ภาคเอกชน และผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม